Ochrana osobných údajov

BI Corporate management s.r.o., Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava, IČO: 46 752 706, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 83099 /B (ďalej ako „BICM“), spracováva osobné údaje ako sprostredkovateľ (vykonanie zmien v  spoločnostiach klientom). BICM spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

BI Corporate management s.r.o. spracováva osobné údaje ako Prevádzkovateľ:

Vykonanie zmien v spoločnosti

Účel zbierania osobných údajov: príprava dokumentov a zápis zmien spoločnosti do príslušných registrov

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári, resp. iné kontaktné osoby prevádzkovateľa

BICM spracováva osobné údaje ako Sprostredkovateľ Sprostredkovateľa (subdodávateľ):

Poskytnutie registračného sídla

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby registračného sídla obchodnej spoločnosti

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: MojeSídlo.sk, hubbratislava.eu, sidlo.online dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári spoločnosti)

BI Corporate management s.r.o.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa/Sprostredkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Zodpovedná osoba: Ing. Martina Františková, 0905 607 602, gdpr@bicm.sk